Rekisteri- ja tietosuojaseloste

LAATIMISPÄIVÄMÄÄRÄ   14.5. 2018

Rekisterinpitäjä

Nimi:  Tmi Eija Laine Ravintovalmennus, Y -tunnus 2703140-5
Osoite: Unioninkatu 24 A 9 20810 Turku
Puh: 050-505 3715

Rekisterin yhteyshenkilö

Nimi:  Eija Laine
Puh: 050-505 3715
Sähköposti: eija.j.laine@gmail.com

Tietosuojavastaavan yhteystiedot

Nimi: Eija Laine
Puh: 050-505 3715
Sähköposti: eija.j.laine@gmail.com

Rekisterin nimi

Tmi Eija Laine Ravintovalmennuksen asiakas- ja markkinointirekisteri.

Henkilötietojen käsittelyn peruste ja tarkoitus

Kerätään tietoja vain ennalta määriteltyjä käyttötarkoituksia varten. Tietoja kerätään, jotta pystytään laatimaan asiakkaalle kattava ravinto- ja elämäntapaohjeistus. Henkilötietojen käsittely perustuu asiakkuuteen, sopimussuhteeseen, rekisteröidyn nimenomaiseen suostumukseen tai muuhun oikeutettuun perusteeseen. Rekisterinpitäjällä on vaitiolovelvollisuus ja toimitaan niin, ettei asiakkaiden yksityiselämän suojaa loukata. Toimitaan lakien mukaisesti, noudattaen hyviä henkilötietojen käsittelytapoja ja varovaisuutta. Palvelujen piirissä olevien asiakkaiden henkilötietoja käsittelee rekisterinpitäjä.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteröidystä voidaan tallentaa nimi ja tarpeelliset yhteystiedot kuten osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite, y- tunnus, asema organisaatiossa, tiedot asiakkaan tilaamista palveluista ja tuotteista sekä niiden toimittamisesta ja laskuttamisesta, syntymäaika tai henkilötunnus, palveluiden tuottamisen kannalta oleelliset tiedot, kuten terveystietoja. Tiedot voivat olla tallennettuina joko sähköisesti, muistitikulla tai paperiversiona.

Rekisterin tietolähteet

Rekisteriin talletettavat tiedot saadaan rekisteröidyltä itseltään, teknisesti rekisteröidyn verkko- ja sähköisten palvelujen käytöstä (rekisteröidyn sähköposti). Asiakkaan täyttämästä perustietolomakkeesta, jonka rekisteröity luovuttaa allekirjoitettuna rekisterinpitäjälle.

Tiedon säilytysaika

Tietoja säilytetään niin kauan kuin se on käyttötarkoituksen mukaan tarpeellista, tai kun sopimukset ja lait edellyttävät. Kuitenkin korkeintaan viisi vuotta.

Tietojen luovutukset

Tietoja ei luovuteta eteenpäin. Rekisterinpitäjä voi luovuttaa eteenpäin   rekisteröidyn henkilö- ja terveystietoja asianomaisen antamalla suostumuksella ja aina rekisteröidyn kautta tai silloin kun tietojen luovuttaminen perustuu lakiin.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta

Rekisterin suojauksen periaatteet

Tiedot ovat sähköisessä sekä manuaalisessa muodossa. Tiedosto on suojattu palomuurilla ja viruksentorjuntaohjelmilla. Rekisterissä olevia tietoja voi käyttää ainoastaan rekisterinpitäjä, jolla on käyttöoikeus ja salasana.

Manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa tilassa. Muistitikut, joihin on siirretty rekisteröityjen asiakkaiden tietoja, säilytetään lukitussa kaapissa Rekisterinpitäjän hallinnoimassa tilassa.

Rekisteröidyn oikeudet

A: Oikeus saada pääsy tietoihin

Rekisteröidyllä on oikeus saada pääsy häntä koskeviin tietoihin.  Pyyntö tulee esittää kirjallisena rekisteröidyn allekirjoituksella varustettuna kohdassa 1  mainitulle rekisterinpitäjälle.

B. Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaisille

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojaviranomaiselle tietosuojavaltuutetun toimistoon, mikäli hän katsoo, että henkilötietojen käsittelyssä rikotaan säädöksiä.

C. Oikeus vaatia tietojen korjaamista

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterissä olevaa itseään koskevan virheellisen tiedon korjaamista. Pyyntö osoitetaan rekisterinpitäjälle.

D. Oikeus poistaa tiedot

Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjää poistamaan rekisteröityä koskevat henkilötiedot ilman aiheetonta viivytystä. Oikeutta poistaa tietoja ei sovelleta lakisääteisissä rekistereissä.

E. Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Rekisteröidyllä on oikeus siirtää henkilötietonsa järjestelmästä toiseen, edellyttäen että käsittely perustuu sopimukseen ja suostumukseen ja että se tehdään automaattisesti. Rekisteröidyllä on oikeus saada siirrettyä itseään koskevat tiedot suoraan rekisterinpitäjältä toiselle, mikäli se on teknisesti mahdollista Pyyntö osoitetaan rekisterin rekisterinpitäjälle. Oikeutta siirtää tietoja ei    sovelleta lakisääteisissä rekistereissä.

Tieoja käsittelevät tahot

Tmi Eija Laine Ravintovalmennus

Palveluiden kehityksen ja läinsäädännön muutosten johdosta pidätän oikeuden muuttaa tietosuojaselostetta.